DISCLAIMER

De gegevens over Custom Powders BV op deze website zijn uitsluitend bedoeld om aan belangstellenden algemene informatie over Custom Powders BV te verstrekken. De desbetreffende informatie wordt verondersteld betrouwbaar te zijn, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment veranderd worden. Custom Powders BV kan niet instaan voor absolute volledigheid of juistheid.

Copyright en gebruiksbeperkingen
Custom Powders BV heeft deze website ingericht als service aan de internetgebruikers in het algemeen en haar klanten in het bijzonder. Deze website bevat zeer veel elementen waarop intellectuele eigendomsrechten van Custom Powders BV en van derden rusten. Te denken is onder andere aan tekeningen, foto's, teksten en de grafische vormgeving van de internetpagina's. Gehele of gedeeltelijke reproductie is verboden zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar van deze intellectuele eigendommen.

Verder gelden de volgende gebruiksbeperkingen bij het gebruik van deze website:
• Het is niet toegestaan onderdelen van custompowders.nl elektronisch of anderszins te kopiëren behalve voor zover noodzakelijk om deze website op een efficiënte manier via het internet te raadplegen en gebruik te maken van de daarop aangeboden diensten.
• Het is in principe toegestaan hyperlinks aan te brengen naar custompowders.nl, mits naar de hoofdpagina gelinkt wordt. Custom Powders BV behoudt zich derhalve uitdrukkelijk het recht voor zich te verzetten tegen zogenaamde 'deeplinks' direct naar bepaalde onderdelen van de custompowders.nl website.
• Het is niet toegestaan een hyperlink naar www.custompowders.nl zo in te richten dat een internetgebruiker de Custom Powders BV website in een frame te zien krijgt van een andere internetpagina.

Fair use
Het is niet toegestaan om van deze website gebruik te maken op een manier die andere internetgebruikers zou kunnen hinderen of anderszins het goede functioneren van de Custom Powders BV website, de daarop gepresenteerde informatie of de achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten.

Links naar sites van derden
De Custom Powders BV site bevat hyperlinks naar sites die buiten het domein liggen. Hiervoor gelden mogelijk afwijkende voorwaarden welke op die pagina's aangegeven worden. Custom Powders BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke pagina's, noch voor de op deze sites als download aangeboden software.

Aansprakelijkheid
Custom Powders BV kan de beschikbaarheid en juistheid van al de op de internetpagina custompowders.nl voorkomende gegevens niet volledig garanderen. Custom Powders BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door de afwezigheid of onjuistheid van op deze site weergegeven gegevens, behoudens indien deze schade te wijten is aan Custom Powders BV's opzet of grove schuld.

Aansprakelijkheid voor de op custompowders.nl als download aangeboden bestanden
De website van custompowders.nl bevat de mogelijkheid om bestanden gratis te downloaden. Custom Powders BV geeft geen enkele garantie met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek gebruiksdoel, de functionaliteit of bruikbaarheid van deze bestanden. Custom Powders BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het downloaden of het gebruik van deze bestanden.